خدمات و امکانات امید تابان

سرویس مدرسه

امیدتابان با در نظر داشتن رفاه و امنیت فرزندتان از سرویس اختصاصی استفاده می نماید.امیدتابان با در نظر داشتن رفاه و امنیت فرزندتان از سرویس اختصاصی استفاده می نماید.

کلاس های تقویتی

امیدتابان با در نظر داشتن رفاه و امنیت فرزندتان از سرویس اختصاصی استفاده می نماید.امیدتابان با در نظر داشتن رفاه و امنیت فرزندتان از سرویس اختصاصی استفاده می نماید.

کلاس های تقویتی

امیدتابان با در نظر داشتن رفاه و امنیت فرزندتان از سرویس اختصاصی استفاده می نماید.امیدتابان با در نظر داشتن رفاه و امنیت فرزندتان از سرویس اختصاصی استفاده می نماید.

سرویس مدرسه

امیدتابان با در نظر داشتن رفاه و امنیت فرزندتان از سرویس اختصاصی استفاده می نماید.امیدتابان با در نظر داشتن رفاه و امنیت فرزندتان از سرویس اختصاصی استفاده می نماید.

کلاس های تقویتی

امیدتابان با در نظر داشتن رفاه و امنیت فرزندتان از سرویس اختصاصی استفاده می نماید.امیدتابان با در نظر داشتن رفاه و امنیت فرزندتان از سرویس اختصاصی استفاده می نماید.

کلاس های تقویتی

امیدتابان با در نظر داشتن رفاه و امنیت فرزندتان از سرویس اختصاصی استفاده می نماید.امیدتابان با در نظر داشتن رفاه و امنیت فرزندتان از سرویس اختصاصی استفاده می نماید.

فوق برنامه ها

اردو ها

گالری تصاویر

اخبار مدرسه